Serbest bölge kurucuları güçlerini tek bir çatı altında birleştirdi

Türkiye’deki 19 ser­best bölgeyi temsil eden Serbest Bölgeler Kurucu ve İşleticileri Derne­ği (SEBKİDER) kuruldu. Der­neğin ilk Genel Kurul Toplan­tısı’nda Yönetim Kurulu Baş­kanlığı’na Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi (ESBAŞ) Genel Müdürü Yusuf Kılınç seçildi. Avrupa Serbest Bölge Kur. İşl. (ASB) Genel Müdü­rü Tarkan Değirmenci Başkan Vekili, İstanbul Atatürk Hava­limanı Serbest Bölge Kur. İşl. (İSBİ) Genel Müdürü Erge­nekon Küçük Genel Sekreter, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Kur. İşl.(DES­BAŞ) Genel Müdürü Hakan Ceylan Sayman ve Adana Yu­murtalık Serbest Bölge Kur. İşl. (TAYSEB) Genel Müdü­rü Yusuf Dinçsoy da üye ola­rak görev üstlenerek SEBKİ­DER Yönetim Kurulu’nu oluş­turdular.

Türkiye’ye doğrudan yatırım çekecek

SEBKİDER Yönetim Kuru­lu Başkanı Yusuf Kılınç, hedef­lerinin ülke ekonomisinin ih­racat, istihdam ve üretim aya­ğında güçlü bir dinamo görevi gören serbest bölgeleri daha da geliştirmek ve Türkiye’ye daha çok doğrudan yatırımcı çek­mek olduğunu kaydetti.

Ser­best bölge işleticileri arasın­da sağlanan bu güç birliğinin bu hedefe ulaşmak konusun­da ellerini güçlendirdiğini ifa­de eden Kılınç, SEBKİDER’in Türkiye’nin serbest bölgeler konusundaki bilgi birikimle­rini ve deneyimini yurtdışın­daki çeşitli organizasyonlarda da temsil edeceğini, bu konuda TOBB Serbest Bölgeler Mec­lisi ile ortak projeler geliştire­rek uluslararası platformlar­da Türkiye serbest bölgeleri­ni çok daha iyi tanıtacaklarını vurguladı. Kılınç, “Dernekleş­menin sağladığı güç birli­ği, serbest bölgelere daha çok doğrudan yabancı yatırımcı­yı çekmek için daha etkili ta­nıtım faaliyetleri düzenleme­mizi sağlayacaktır.

Dünyada en iyi serbest bölge modelleri­nin araştırılması ve ülkemiz­deki uygulamalara uyarlan­ması, aynı zamanda bizdeki örnek uygulamaların da tanı­tımının yapılması gibi çalış­malarımızı yoğunlaştıracak bir STK platformu kazanmış olduk. Doğrudan yabancı yatı­rımcının Türkiye’ye ilgisinin artması, mevcut serbest bölge­lerimizde daha fazla ekonomik değer üretilmesini sağlayacak­tır” dedi.

Serbest bölgelerin ekonomiye katkısını artıracak

Kılınç, Türkiye’de bulunan 19 serbest bölgede 2022 yılın­da 32 milyar dolar ticaret hac­mi gerçekleştiğini ve bunun 11 milyarlık bölümünü ihra­cat gelirlerinden oluştuğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Tüm serbest bölgelerde istih­dam sayısı 91 bin kişiyi geçmiş durumda. SEBKİDER ortak platformumuz üzerinden ger­çekleştireceğimiz çalışmalar sonucunda serbest bölgelerin istihdam, üretim ve ihracat ko­nularında Türkiye ekonomisi­ne daha fazla katkı sağlayacak­tır. Derneğimiz aynı zamanda diğer STK’larla da işbirlikle­ri kurarak, toplumsal gelişme­lere ve sürdürülebilirlik çalış­malarına katkı koyacaktır.

Bir başka amacımız da tüm ser­best bölgelerin ortak konular­da birlikte hareketini sağlaya­cak bir bütünsellik sağlamak­tır. Bu güç birliği aynı zamanda serbest bölgelerdeki yatırım­cılara sunulan hizmet kalite­sini artıracak işbirlikleri yap­mamızı da olanaklı kılacaktır. Bölgelerimizdeki yatırımcı­ların günün ihtiyaçlarına uy­gun olarak en iyi hizmetlerden yararlanmaları ve rekabetçi avantajlar kazanmaları için ortak akılla çözümler ürete­ceğiz. SEBKİDER ile sektörü­müz aynı zamanda Ticaret Ba­kanlığı, sanayi odaları ve tüm ekonomik ve sosyal yapılarla koordinasyonunu sağlayacak kurumsal bir yapıya kavuşmuş oldu.

Yüzde 100 doluluk oran­larına ulaşmış birçok serbest bölgelerimizde gelişme alan­larının hayata geçmesi, yeni serbest bölgelerin ekonomiye kazandırılması ve yatırımların artması gibi acil çözüm bekle­yen konular bulunuyor. Derne­ğimiz bu süreçlerin hızlandı­rılması konusunda da aktif rol oynayacaktır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir